PRAVILA NAGRADNE IGRE »70 LET MIZARSTVA ŠKOF«

1.         Organizator nagradne igre 

Organizator nagradne igre »70 let Mizarstva Škof«, ki se bo odvijala na Facebook strani Mizarstvo Anton Škof s.p., je podjetje Mizarstvo Anton Škof s.p., Cesta Andreja Bitenca 143, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator). Pravila določajo način prirejanja nagradne igre z namenom nagrajevanja sodelujočih.

2.         Namen nagradne igre 

Namen nagradne igre je promocija dolgoletne tradicije Mizarstva Škof z nagrajevanjem sodelujočih v nagradni igri.

3.         Trajanje nagradne igre

Nagradna igra se začne 1. 12. 2021 in se zaključi 29. 12. 2021 ob 00:00.

 

4.         Pogoji in način za sodelovanje v nagradni igri

Udeleženci nagradne igre so lahko polnoletne fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije. Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da udeleženec sprejema Pravila nagradne igre »70 let Mizarstva Škof«.

Sodelujete lahko v času trajanja nagradne igre med 1. 12. in 29. 12. 2021, do 00:00 ure. To storite tako, da pod objavo nagradne igre na Facebook strani Mizarstvo Anton Škof s.p., v komentarju označite 3 osebe, ki bi jih povabili k sebi na obisk in jih postregli s pomočjo enega izmed možnih nagrad nagradne igre »70 let Mizarstva Škof«. Žrebanje nagrad (vse možne nagrade so opisane v nadaljevanju, v 6. točki) bo potekalo elektronsko 30. 12. 2021.

V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju nagradne igre in njihovi ožji družinski člani ter osebe zaposlene pri drugih pravnih osebah, povezanih z izvedbo te nagradne igre.

Ko udeleženec svoj glas odda, hkrati potrjuje te pogoje nagradne igre in sodeluje v nagradnem žrebanju. Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat.

5.         Pravila sodelovanja v nagradni igri

Za sodelovanje v nagradni igri ni potreben nakup izdelkov organizatorja nagradne igre. 

 

6.         Vsebina nagradne igre, časovni razpored žrebanj in nagrade

Nagradna igra vabi obiskovalce, da v komentarju pod objavu nagradne igre označijo 3 ljudi, katere bi povabili k sebi na obisk in jih postregli s pomočjo ene izmed možnih nagrad nagradne igre »70 let Mizarstva Škof«. 

Nagrade, ki bodo podeljene:

  • 1x set treh kuhalnic
  • 1x lesena gajbica
  • 1x lesen pladenj
  • 1x škatla za čaje

 

7.         Žrebanje nagrajencev in objava podatkov

V nagradni igri se upoštevajo vsi sodelujoči, ki do roka pod objavo nagradne igre v komentar označijo 3 osebe, ki bi jih povabili k sebi na obisk in jih postregli s pomočjo ene izmed možnih nagrad. Nagrajenec bo določen z elektronskim žrebom. Žrebanje nagrajencev bo potekalo na naslovu organizatorja nagradne igre pod nadzorom dvočlanske komisije. Po zaključenem žrebu bomo nagrajence objavili v komentarju pod objavo nagradne igre na Facebook strani ter jih kontaktirali prek aplikacije Messenger. 

Žrebanje je dokončno, pritožba ni možna. Organizator nagradne igre ne odgovarja za napake oziroma druge tehnične pomanjkljivosti, ki bi lahko vplivale na sodelovanje v nagradni igri. 

Če nagrajenec v zahtevanem roku prevzema nagrade ne potrdi, od organizatorja ni več upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do nagrajenca na podlagi teh pravil in javne obljube nagrade ter jo lahko po istem postopku izroči izžrebanim rezervam, če se tako odloči.

8.         Obveznosti nagrajenca

Po prejemu obvestila, mora nagrajenec svoje podatke za pošiljanje nagrade (ime, priimek, naslov, hišna številka, pošta in kraj, davčna številka in kraj davčnega urada) poslati organizatorju nagradne igre v roku 2 dni od dneva obvestila o prejemu nagrade. Če se v roku 2 dni ne javi organizatorju in ne posreduje potrebnih podatkov, se nagrade ne podeli in se šteje, da se nagrajenec nagradi izrecno odpoveduje. V tem primeru organizator nagrade ni dolžan izročiti in je prost vseh obveznosti do nagrajenca. Ta tudi nima pravice do kakršnega koli drugega nadomestila.

Izplačilo nagrade v gotovini ni možno, ravno tako je ni mogoče zamenjati za drug artikel. 

Šele ko organizator prejme vse podatke (ime, priimek, naslov, hišna številka, pošta in kraj, davčna številka in kraj davčnega urada), se šteje, da se nagrajenec strinja s prevzemom nagrade.

 

9.         Kršitve pravil

Če se pred razglasitvijo nagrajencev izkaže, da določena oseba skuša doseči ali doseže sodelovanje v nagradni igri ali podelitev nagrade s kršitvijo teh pravil ali zakonodaje, ji organizator lahko prepreči sodelovanje v nagradni igri. Če se kršitve izkažejo po razglasitvi nagrajencev, organizator nagradne igre kršiteljem ni dolžan podeliti nagrade.

10.       Varstvo osebnih podatkov

Organizator z osebnimi podatki ravna skrbno in jih obdeluje skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. 

Organizator nagradne igre zbira samo osebne podatke o nagrajencu za potrebe izročitve nagrade (ime, priimek, naslov), davčne namene (plačilo akontacije dohodnine) in evidence o dobitnikih nagradnih iger. 

S sodelovanjem v nagradni igri nagrajenec organizatorju izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov (ime, priimek) na Facebook strani nagradne igre in v avdio, foto ter video materialu organizatorja z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja in prevzema nagrade.

Organizator bo osebne podatke hranil in varoval na primeren način, da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij nepooblaščenim osebam. Organizator se hkrati zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi brez pridobitve predhodne privolitve nagrajenca, razen pogodbenim obdelovalcem, ki zanj izvajajo podporo poslovnim procesom: npr. priprava in pošiljanje nagrade. Ti bodo podatke obdelovali izključno v imenu in za račun organizatorja, kot bi jih obdeloval sam. 

Udeleženec ima glede svojih zbranih in obdelovanih osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, po Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov pravico do:

•          dostopa (tudi prepisa in kopiranja),

•          popravka netočnih ali dopolnitve nepopolnih podatkov,

•          izbrisa,

•          omejitve obdelave,

•          ugovora in

•          prenosljivosti osebnih podatkov.

Svoje pravice uveljavlja z vložitvijo zahtevka pri organizatorju na e-poštni naslov mizarstvo.skof@siol.net ali prek telefonske številke 031 660 526. Nagrajenec ima tudi pravico do pritožbe pri organizatorju in pri nadzornem organu (Informacijskem pooblaščencu). Osebni podatki nagrajencev se ne bodo uporabljali za namen neposrednega trženja. Organizator bo osebne podatke nagrajencev hranil in varoval, da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih posredovanj podatkov nepooblaščenim osebam.

Osebni podatki nagrajencev se bodo hranili zakonsko določen čas za računovodske in davčne namene.

 

11.       Objava pravil nagradne igre

Udeleženci nagradne igre s sodelovanjem v nagradni igri soglašajo, da so s pravili seznanjeni in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki.

 

12.       Omejitev odgovornosti organizatorja

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih, da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre, da je bil izžreban v nasprotju s temi pravili ali se tudi po obvestilu nagrajencev nihče ne odzove za prevzem nagrade, glede na navodila organizatorja nagradne igre.

 

 13.      Končne določbe

Organizator ne odgovarja za primer sodelovanja v nagradni igri z napačnimi podatki ter tudi ne za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. 

Organizator ne odgovarja za morebitne posledice nastale ob uporabi/koriščenju nagrad. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki s strani javnosti. 

O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal na spletni strani z nagradno igro in v teh pravilih. Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

– nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev, 

– nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,

– kakršne koli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,

– kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad. 

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, razširja sovražni, žaljiv ali kakršen koli drug neprimeren govor, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejetja in je objavljen na Facebook strani Mizarstvo Anton Škof s.p. Na vpogled je na voljo tudi na sedežu organizatorja.

V primeru sporov, ki bi nastali v zvezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Mizarstvo Anton Škof s.p.

Cesta Andreja Bitenca 143, 1000 Ljubljana

Ljubljana, 1. 12. 2021